Nowości:

Bezpłatne publikacje
Nowe wersje publikacji na temat kontroli obiektów budowlanych.
>>szczegóły 
Kominy
Zasady przeglądów technicznych kominów.
>> szczegóły 


Spis treści
 

Demo online
PRZEGLĄD 18

Podstawowe informacje

Umieściliśmy niżej połączenia do demonstracji ilustrujących działanie programu PRZEGLĄD. Mogą Państwo wybrać interesujące zakresy. Można pobrać wszystkie prezentacje w formie jednego programu: DEMO PRZEGLĄDU.

Prezentacje będą wyświetlane, jeśli system ma zainstalowany Flash Player 6 lub nowszy. Wszystkie prezentacje zawierają efekty dźwiękowe.

Prezentacje dla poszczególnych zakresów powstawały w trakcie tworzenia kolejnych wersji programu PRZEGLĄD - stąd napisy na okienkach odzwierciedlają numerację wersji.

   


        1. Rozpoczynamy pracę z programem PRZEGLĄD

        Pierwszą czynnością po zainstalowaniu programu PRZEGLĄD jest wybór współpracującego
        edytora tekstu. Może to być nasz ulubiony edytor, z którego korzystamy na codzień.
        W każdej chwili można zmienić edytor współpracujący z programem PRZEGLĄD.

        Czas prezentacji: 2 min. 20 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.

   

        2. Elektroniczne protokoły kontroli obiektu

        Elektroniczne protokoły umożliwiają tworzenie danych dla wszytkich zakresów technicznych
        okresowej kontroli, rocznej i pięcioletniej. Protokoły wypełnia się: wpisując dane do pól
        tekstowych, wybierając przyciski opcji lub pozycje z listy. Czynności zabezpieczające
        określamy zgodnie z kwalifikacją zawartą w rozporządzeniu "w sprawie warunków
        technicznych użytkowania budynków mieszkalnych". Wybór powinien być dokonany z
        zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: eliminację zagrożenia
        bezpieczeństwa, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, spełnienia wymagań
        ochrony środowiska. Także ta operacja została zautomatyzowana.

        Czas prezentacji: 3 min. 20 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.

   

        3. Przepisy i orzeczenia

        Korzystając z komend menu "Wiedza/Przepisy" możemy zapoznać się z najnowszymi
        przepisami i orzeczeniami sądów, które dotyczą zagadnień przeglądów obiektów
        budowlanych. Dla przepisów stworzono dwa wykazy: przepisy pierwszoplanowe i przepisy
        uzupełniające.

        Czas prezentacji: 3 min. 30 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.

   

        4. Edukacja i quizy

        Najważniejsze zakresy edukacyjne programu PRZEGLĄD: kurs edukacyjny i instrukcja
        kontroli obiektów. Obok przedstawionych narzędzi, rolę edukacyjną spełniają także: zbiory
        przepisów i orzeczeń sądów, słownik terminologi, katalogii i opracowania hipertekstowe.
        Quizy są atrakcyjną formą sprawdzenia wiedzy zawartej w materiałach edukacyjnych
        programu PRZEGLĄD, zapewniają jednocześnie dobrą i ciekawą zabawę. Pełnią ważną
        funkcję edukacyjną.

        Czas prezentacji: 3 min. 35 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.

   

        5. Wydruk Książki obiektu budowlanego i formularzy protokołów

        Program PRZEGLĄD zawiera komendy, które uruchamiają wydruk całej Książki obiektu
        budowlanego. Jest możliwy druk dwustronny. Na stronie tytułowej KOB da się umieścić
        własny opis: dane dotyczące właściciela obiektu, nazwę obiektu, adres, itd. Można
        drukować formularze protokołów kontrolli z poszczególnych zakresów technicznych.


        Czas prezentacji: 6 min. 10 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.

   

        6. Terminarz zadań

        Terminarz zadań ułatwia rozplanowanie zadań do wykonania. Wszystkie zagadnienia
        związane z harmonogramem przeglądów możemy mieć pod kontrolą: terminy, zakresy
        przeglądów, itd.


        Czas prezentacji: 5 min. 35 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.        7. Nowe formularze


        W siódmej wersji programu PRZEGLĄD powstały następujące, nowe formularze do
        wypełniania elektronicznego i odręcznego: "Protokół kontroli estetyki obiektu i otoczenia",
        "Informacja dla mieszkańców i użytkowników lokali o prowadzonej kontroli", "Dane osoby
        uprawnionej do wykonania kontroli", "Lokalizacja i ocena bezpiecznego użytkowania
        azbestu", "Inwentaryzacja wyrobów i miejsc zawierających azbest". Ulepszono wszystkie
        protokoły pod względem merytorycznym.

        Czas prezentacji: 2 min. 50 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        8. Nowe opracowania multimedialne

        Powstały nowe opracowania: "Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych" (PKOB) -
        usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, "Identyfikacja i inwentaryzacja azbestu"
        - opracowanie multimedialne zagadnienia. W istniejących dotychczas materiałach
        edukacyjnych: lekcjach, quizach, elektronicznych poradnikach - zmieniliśmy treść,
        uwzględniając ostatnie zmiany w przepisach.

        Czas prezentacji: 2 min. 40 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        9. Książka adresowa

        "Książka adresowa" ułatwia przechowywanie danych osób i firm, z którymi Państwo
        współpracują. "Książka adresowa" pomaga usystematyzować prowadzone kontakty. W
        procesie kontroli obiektów budowlanych uczestniczy dosyć pokaźna grupa ludzi - warto więc
        zadbać o to, by kontakty z nimi były uporządkowane.

        Czas prezentacji: 2 min. 45 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.        10.  Kontrole konstrukcyjno-budowlane obiektów wielkopowierzchniowych

        Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego zobowiązują właściciela lub zarządcę
        do poddania obiektów kontroli okresowej: co najmniej dwa razy w roku, w terminach
        do 31 maja oraz do 30 listopada w przypadku budynków o powierzchni zabudowy
        przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu
        przekraczającej 1 000 m2. Kontrola powinna polegać między innymi na sprawdzeniu
        stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
        wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
        użytkowania obiektu.

        Czas prezentacji: 4 min. 10 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        11. Komunikaty i interpretacje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

        Komunikaty i interpretacje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego są żródłem cennej
        wiedzy, która pomaga w prawidłowym utrzymaniu i właściwej kontroli obiektów
        budowlanych.

        Czas prezentacji: 1 min. 15 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.        12. Krzyżówki PRZEGLĄDU

        Nowe narzędzie mnemoniczne, pomagające zapamiętać terminologię kontroli obiektów
        budowlanych. Krzyżowki PRZEGLĄDU składają się ze słów występujących w opisach
        stanów technicznych obiektów. Opisy te są zawarte w protokołach kontroli obiektów
        budowlanych. Podczas konstruowania krzyżówek korzystaliśmy głównie z definicji
        prawnych poszczególnych terminów, znajdujących się w obowiązujących przepisach.

        Czas prezentacji: 2 min. 15 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        13.  Formularze dla stanu konstrukcyjno-budowlanego

        Wprowdziliśmy nowe formularze dla najważniejszych typów budynków - z uwzględnieniem
        przeznaczenia: mieszkalnego, biurowego, przemysłowego, administracji publicznej.
        Osobno sporządziliśmy formularze dla kontroli 5 letniej i rocznej, osobno dla
        kontroli wykonywanych do 31 maja i 30 listopada.

        Czas prezentacji: 1 min. 50 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.
        14. Wycena kontroli obiektu budowlanego

        Pomaga w szybkim sporządzaniu prostych kosztorysów kontroli obiektu budowlanego,
        w każdym z zakresów wytyczonych przez Prawo budowlane. Tworzenie kosztorysów można
        zautomatyzować, przenosząc dane z otwartego protokołu kontroli do formularza kosztorysu.
        Informacje o wykonawcy wyceny są także wstawiane automatycznie. Tworzone kosztorysy
        składają się z 3-ch części. Pierwsza część jest zawarta pod zakładką "Dane zleceniodawcy";
        tutaj wpisujemy istotne dane dotyczące obiektu. W drugiej karcie - "Wartości liczbowe" -
        umieszczamy dane, które są podstawą obliczeń kosztorysowych. Trzecia zakładka -
        "Wykonawca wyceny", jak wskazuje nazwa, służy do umieszczania informacji o osobie,
        która kosztorys utworzyła.

        Czas prezentacji: 4 min. 55 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.
        15.  Katalog obiektów

        Wybierając komendę "Katalog obiektów" przywołamy okno, w którym można dopisać lub usunąć podstawowe
        dane o obiekcie. Podstawowe dane o obiekcie to te, które znajdują się w początkowej części protokołu:
        "ulica (lub miejscowość)", "budynek nr", "właściciel budynku", "zarządca budynku", "liczba mieszkań",
        "liczba lokali i/lub pomieszczeń użytkowych i specjalnych", "charakterystyka pomieszczeń użytkowych i
        specjalnych", "kubatura budynku", "powierzchnia zabudowy", "liczba kondygnacji", "technologia wykonania",
        "rok budowy", "przeznaczenie budynku", "kształt budynku". Po otworzeniu formularza dowolnego protokołu,
        możemy automatycznie wpisać podstawowe dane o obiekcie, naciskając na ikonę; tym samym proces tworzenie
        protokołu został skrócony o kilka minut.

        Czas prezentacji: 2 min. 50 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.
        16. Wyślij protokoły

        Komenda "Wyślij (email) protokoły" ułatwia wysyłanie poczty elektronicznej z dołączonymi protokołami.
        Ta możliwość programu PRZEGLĄD jest bardzo przydatna, gdyż pozwala na szybką wymianę dokumentacji
        pokontrolnej: właściciel lub zarządca obiektu może uzupełnić wiedzę o stanie technicznym obieku,
        uzyskując informacje z różnych źródeł, od różnych osób, które kontrolę wykonywały. Wykorzystując
        informacje zapisane w elektronicznych wersjach protokołów można będzie wykonywać plany robót
        remontowych automatycznie - im więcej będzie zebranych protokołów, tym dokładniejszy będzie
        plan robót remontowych.
        
        Po zidentyfikowaniu protokołu, wybraniu komendy "Wyślij (email) protokoły", program zapyta:
        "Czy będą jeszcze dołączane, jako załączniki do emaila, kolejne protokoły?". Jeżeli odpowiemy
        twierdząco, program nie wykonuje żadnych czynności, lecz czeka na otwarcie i sprawdzenie kolejnych
        protokołów. Jednorazowo możemy zidentyfikować (i wysłać) do 20 protokołów.

        Czas prezentacji: 1 min. 25 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        17. Wykonaj, odbierz archiwizację danych

        Dwa stowarzyszone ze sobą polecenia: "Wykonaj archiwizację danych" i "Odbierz archiwizację danych".
        Polecenie "Wykonaj archiwizację danych" czuwa nad prawidłowością przygotowania do archiwizacji
        wszystkich plików utworzonych przez Użytkownika w programie PRZEGLĄD, natomiast polecenie
        "Odbierz archiwizację danych" odbiera zarchiwizowane pliki z medium, na którym były przechowane,
        najczęściej jest to CD-ROM lub pendrive. Archiwizację (backup) danych należy wykonywać regularnie,
        zawsze po utworzeniu kilku nowych protokołów: mamy wówczas pewność, że nasza praca jest właściwie
        zabezpieczona.

        Czas prezentacji: 2 min. 35 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.
        18. Plan robót remontowych

        Program komputerowy PLAN RR (Plan robót remontowych) - dołączony do programu PRZEGLĄD 11 -
        umożliwia tworzenie planów robót remontowych automatycznie, w oparciu o protokoły wykonane
        w programie PRZEGLĄD. Klasyfikacja robót jest zgodna z rozporządzeniem "w sprawie warunków
        technicznych użytkowania budynków", z podziałem na stopnie pilności: naprawa główna (2 kategorie),
        naprawa bieżąca (2 kategorie), roboty konserwacyjne. Przed wykonaniem planu należy wybrać:
        obiekt budowlany, zakres robót, stopień pilności, a także wskazać, które protokoły mają być
        uwzględniane - wykonane w ciągu: ostatniego miesiąca, w bieżącym roku, w ciągu 1 roku czy 2 lat.
        Teraz wszystko odbywa się samoczynnie: kilkustronicowy Plan robót będzie gotowy w kilka minut.
        Plan RR można wywołać bezpośrednio z programu PRZEGLĄD, stworzoną w tym celu komendą menu,
        skrótem z klawiatury lub po naciśnięciu na ikonę.

        Czas prezentacji: 3 min. 45 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        19. Superkwiz

        Superkwiz jest zbiorem pytań qwizowych, zbudowanym w oparciu o przepisy, orzeczenia sądów, interpretacje
        Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, odnoszące się do kontroli obiektów budowlanych.
        Każdorazowo jest generowany inny, unikalny zestaw pytań. W ramach jednego kwizu pojawiają się
        następujące typy pytań: Tak/Nie - należy wybrać jedną, z dwu możliwych opcji (tak lub Nie), Kilka odpowiedzi -
        należy wybrać 1, 2, 3, 4 lub 5 prawidłowych odpowiedzi, Właściwa odpowiedź - należy wybrać jedną,
        prawidłową odpowiedź.

        Czas prezentacji: 2 min. 25 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        20. Kreator fomularzy kontroli obiektu budowlanego

        Kreator jest prostym narzędziem ułatwiającym tworzenie wzorców formularzy kontroli dla wybranego
        obiektu i wybranego zakresu technicznego. Proces tworzenia formularza przebiega zgodnie z
        następującą kolejnością:
        Najpierw wpisujemy numer (lub symbol) protokołu, (ewentualnie datę), nazwę - adekwatną do rodzaju i
        przedmiotu kontroli, na przykład: Protokół kontroli stanu konstrukcyjnego zbiornika na wodę pitną,
        Protokół kontroli instalacji elektrycznej przejścia podziemnego.
        Lokalizacja obiektu, dane dotyczące właściciela i zarządcy są tworzone w dalszej kolejności.
        Następnie wpisujemy dane charakterystyczne dla obiektu - jeśli występują: kubaturę obiektu,
        powierzchnię zabudowy, liczbę kondygnacji; sami określamy jakie inne dane charakterystyczne
        o obiekcie zapisać - dla tego zapisu przygotowano dwa zespoły, gdzie określamy tytuł
        charakterystyki, a potem treść charakterystyki; treść można wpisać albo w jednej linii
        (pierwszy zespół) lub w większej ilości linii (drugi zespół).
        Treść kontroli wpisujemy w czterech panelach, w każdym panelu można wpisać dwa tematy,
        łącznie osiem zespołów. Poszczególne tematy zapisujemy kierując się zasadą od największego
        zakresu kontroli, wymagającego największego nakładu pracy (osoby uprawnionej) - do najmniejszego.
        Zakończenie formularza zawiera elementy, które także występują w większości protokołów
        znajdujących się w drzewie "Zakresy kontroli": kwestie dotyczące poprzedniej kontroli,
        zgłoszenia pracowników i pozostałe sprawy formalne dotyczące wykonanej kontroli.

        Czas prezentacji: 3 min. 35 sek.
        Proszę kliknąć tutaj, aby rozpocząć prezentację.


        21. Uaktualnienia

        Zostały uaktualnione wszystkie przepisy i orzeczenia sądów, przywoływane komendą "Wiedza/Przepisy".
        W ślad za zmianami w przepisach zostały także zaktualizowane elektroniczne publikacje, budowane
        w oparciu o przepisy. Rozszerzyliśmy zakres pozostałych opracowań multimedialnych. W związku ze
        zmianami przepisów, uległa zmianie zawartość protokołów kontroli (protokoły utworzone w
        poprzednich wersjach można także otwierać i modyfikować w wersji aktualnej).
        
        Często, podczas rozmów telefonicznych, upominali się Państwo o taką komendę, która będzie
        umożliwiała automatyczne kopiowanie utworzonych plików, zawierajacych protokoły, wyceny, i
        inne ważne pliki tworzone przez Użytkownika, do nowej wersji programu. "Importuj" i "Eksportuj"
        są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Komendą "Importuj" odbieramy pliki (importujemy) z poprzednich
        wersji programu PRZEGLĄD, natomiast komendę "Eksportuj" stosujemy wtedy, gdy chcemy wyekspediować
        pliki do nowej wersji programu. Działanie tych komend zostało rozszerzone, stosownie do podpowiedzi
        dotychczasowych Użytkowników. Większość pozostałych narzędzi programu PRZEGLĄD została ulepszona.
        Na przykład: w "Katalogu obiektów" wprowadziliśmy komendę "Zmień dane". W "Planie robót remontowych"
        zmieniliśmy procedury wyszukiwania i segregowania danych.


Jak już wspominano wcześniej, można pobrać wszystkie prezentacje w formie jednego programu: DEMO PRZEGLĄDU.

 
 
  © Copyright 2002 - 2018 Andrzej Jan Wiktor, Nowy Sącz. Wszelkie prawa zastrzeżone.